مراسم شهادت امام حسن (عليه السلام) _ 7 صفر - فایل ها - امیر سلیمانی پور

* صوت

زمینه ( توی غربت دنیا موندم ) 403 دانلود
شور ( سینه زنی چند شب پای علم ) 356 دانلود
واحد ( زینب ای دلبرم ، دارم میرم خواهرم ) 371 دانلود
واحد ( توی بستر ، دمه آخر ، بیا مادر ) 353 دانلود
شور ( تصمیم تو آقا ، قطعی شده دیگه ) 368 دانلود